UAB SANDU COMFORT; ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisykles informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje www.sandu.lt. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. Šios taisyklės įsigalioja, jas paskelbus tinklalapyje www.sandu.lt.

4. Šių taisyklių privalo laikytis Pirkėjas, perkantis prekes UAB SANDU COMFORT; el. parduotuvėje; taisyklės galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams.

5. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis, LR civilinio kodekso nuostatomis bei gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.

6. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

6.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

6.3. juridiniai asmenys;

6.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

II. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

8. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

9. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

10. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

14. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu info@sandu.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių, patalynės reikmenų ir kt. pardavimo; žr. „Prekių grąžinimas“ ir informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038).

15. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jei Pirkėjo duomenys pasikeičia užsakymo vykdymo metu, galioja užsakymo pateikimo metu nurodyti duomenys. Tuo atveju, jei užsakymo vykdymo metu pasikeitę Pirkėjo duomenys sukelia papildomų išlaidų Pardavėjui (pvz., dėl prekių pristatymo), Pirkėjas padengia papildomas išlaidas savo sąskaita. Pirkėjui atsisakant tai daryti, užsakymas vykdomas remiantis duomenimis, pateiktais užsakymo pateikimo metu.

16. Jei Pardavėjas vėluoja įvykdyti užsakymą ir Pirkėjo duomenys pasikeičia po pirminio numatyto užsakymo įvykdymo termino bei Pirkėjas apie tai raštu informuoja Pardavėją laiku, susidariusias papildomas išlaidas Pardavėjas dengia savo sąskaita.

III. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

17. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

18. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Taip pat žr. 15-16 punktus.

19. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

20. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

21. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

IV. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai, klientų aptarnavimas

22. Parduotuvės darbo ir klientų aptarnavimo laikas:

22.1. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę;

22.2. užsakymai tvarkomi darbo dienomis 9-18 val.;

22.3. klientai telefonu aptarnaujami darbo dienomis 14-18 val.

23. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.

24. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

25. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

26. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

26.1. naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje;

26.2. banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą;

26.3. per „Paysera“ elektroninių mokėjimų sistemą.

27. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.

V. Prekių pristatymas

28. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

29. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

30. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

31. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

32. Pardavėjas deda visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas laiku. Jei prekės pristatymas vėluoja dėl tiekėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja kuo greičiau informuoti apie tai Pirkėją. Pirkėjas turi raštu patvirtinti, kad naujas pristatymo laikas jam tinka. Jei naujas pristatymo laikas netinka, Pirkėjas kuo skubiau informuoja Pardavėją apie užsakymo atšaukimą. Jei nėra užsakytos prekės reikiamo kiekio ar prekė nebegaminama, Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą ir susigrąžinti pinigus.

33. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

34. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

35. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų, nufotografuoti neatidarytą pakuotę ir atsiųsti šią informaciją Pardavėjui. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Atsiimant siuntą iš pašto ar paštomato, tai privaloma padaryti iškart ją atsiėmus. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente ar apie kuriuos neinformavo Pardavėjo iškart pasiėmęs iš paštomato.

36. Jei pristatymo metu pakuotė nebuvo pažeista, tačiau atidarius pakuotę paaiškėja transportavimo metu įvykę defektai (pvz., gaminio dūžis), tokia prekė nedelsiant fotografuojama kartu su atidaryta pakuote ir ši informacija nedelsiant siunčiama Pardavėjui, užpildant visus šiose Taisyklėse nurodytus dokumentus.

VI. Prekių grąžinimas

37. Prekių grąžinimo taisyklės nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis prekės bus grąžinamos ir (arba) keičiamos.

38. Patvirtintą užsakymą Pirkėjas gali atšaukti, informavęs apie tai klientų aptarnavimo skyrių el. laišku info@sandu.lt (nuo 9 iki 18 val. darbo dienomis) per 3 darbo valandas nuo užsakymo patvirtinimo, nurodydamas užsakymo numerį. Sumokėti pinigai grąžinami per 5 darbo dienas.

39. Pirkėjui nusprendus grąžinti jau pristatytas prekes, Pirkėjas užpildo „Prekių grąžinimo formą“ ir prideda prekės įsigijimą patvirtinančius dokumentus bei atsiunčia el. paštu info@sandu.lt, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Pardavėjas sprendimą dėl prekės grąžinimo ir (arba) keitimo priima per 10 darbo dienų ir pateiktu el. paštu informuoja Pirkėją.

40. Kokybiškos prekės, kurių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) Pirkėjui nepatinka, keičiamos ir priimamos iš pirkėjo per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, laikantis žemiau numatytų sąlygų ir 50 punkte pateikto nekeičiamų daiktų sąrašo.

41. Kokybiška prekė nekeičiama ir negrąžinama, jei buvo įsigyta su nuolaida.

42. Kokybiškos prekė(ės) grąžinamo ir (arba) keitimo išlaidas dengia Pirkėjas.

43. Prekės (tiek kokybiškos, tiek nekokybiškos) gali būti grąžintos, jei nebuvo naudojamos, nėra sugadintos, nėra praradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė.

44. Už grąžinamo daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje bei tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

45. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

46. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali atsiųsti naudodamasis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis.

47. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, baldų surinkimas) pinigai negrąžinami.

48. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis.

49. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekę.

50. Nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašas (šis sąrašas nėra baigtinis):

50.1. meno kūriniai, reprodukcijos ir kt.;

50.2. knygos;

50.2. audiniai;

50.3. baldai, patalynės reikmenys, naktiniai marškiniai, pižamos, chalatai, apatinis trikotažas, šviestuvai;

50.4. kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

50.5. prekės, kurios pagamintos atsižvelgiant į asmeninį Pirkėjo pasirinkimą ar atgabentos specialiu Pirkėjo pageidavimu;

50.6. prekės, kurios Pirkėjo pageidavimu yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo reikmėms: specialiai paruoštos, pjaustomos, matuojamos, atkirptos, supjaustytos, specialiai užsakytos prekės, išskyrus kilimus ir kilimėlius; prekės, kurių matmenys, spalva, dizainas ir kt. yra pritaikyta individualiai Pirkėjo poreikiams, taip pat gal Pirkėjo poreikius sukurti gaminiai, pvz. užuolaidos, lovatiesės, pagalvės ir pan.;

50.7. prekės, kurios naudotos ne pagal paskirtį;

50.8. jei prekės transportavimo metu buvo pažeistos (sąlyga galioja jei prekes pasiima pats pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo);

50.9. jei prekės buvo panaudotos pagal paskirtį (suklota grindų danga, tapetuotos sienos, pasiūtos užuolaidos ir pan.), tačiau galutinis rezultatas netenkina Pirkėjo;

50.10. Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus (pvz. nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pvz. spalvos, medžiagiškumo pakeitimas), taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810).

VII. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir prekių garantija

51. UAB SANDU COMFORT; e-parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos ir atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima prekės montavimo, demontavimo, transportavimo ar kitų papildomų kaštų.

52. UAB SANDU COMFORT; parduodamoms prekėms taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas. Šis garantinis terminas gali skirtis, jei gamintojas perkamai prekei yra nustatęs ilgesnį ir (arba) trumpesnį garantinį terminą. Dėl įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų galite kreiptis el. paštu info@sandu.lt, nurodydami prekės kodą ir (arba) pavadinimą ar atsiųsdami internetinę nuorodą iš UAB SANDU COMFORT; el. parduotuvės.

53. Prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų ir (arba) defektų.

54. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

55. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

56. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba jei atsirado trūkumų, kuriems taikoma prekės garantija, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.228-10 ir 6.228-11 nustatyta tvarka.

57. Pirkėjas, garantiniu laikotarpiu pastebėjęs prekių trūkumus, taip pat gavęs nekokybišką ar ne tą prekę, laisva forma el. paštu info@sandu.lt informuoja Pardavėją apie esamus prekės defektus ir jam priimtinus sprendimo būdus bei prie pranešimo prideda defektų nuotraukas.

58. Gavęs Pirkėjo rašytinę pretenziją, Pardavėjas Pirkėjui pateikia atsakymą per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl gamintojo atliekamo prekės kokybės tyrimo, bet neilgiau nei 1 mėnuo.

59. Pardavėjas Pirkėjui pateikia sprendimą dėl grąžinimo, keitimo ar kt. garantinių įsipareigojimų vykdymo raštu, kuriame nurodo, kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinama ar netenkinama Pirkėjo pretenzija, kokiais terminais bus įvykdomi garantiniai įsipareigojimai.

60. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir (arba) nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja padengti tokių prekių grąžinimo ir (arba) pakeitimo analogiškomis tinkamomis prekėmis protingas ir dokumentais pagrįstas išlaidas. Kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) ir jos (jų) pristatymą sumokėtus pinigus.

61. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

62. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

63. Išimtys ir atvejai, kada įsigytai prekei (-ėms) netaikoma gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:

63.1. kai prekės naudojamos ne pagal jų paskirtį;

63.2. kai prekių įrengimo, montavimo, instaliavimo, klijavimo, laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir (arba) pardavėjo nustatytų sąlygų, rekomendacijų, nurodymų ir (arba) instrukcijų;

63.3. kai prekė (-ės) pažeidžiamos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.);

63.4. jei prekės ar gaminiai (pvz., kilimai, kilimėliai, kiliminė danga, baldai, audiniai, tapetai ir pan.) buvo prižiūrimi ir naudojami ne pagal paskirtį ir gamintojo rekomendacijas ir (arba) nurodytas instrukcijas (pvz. buitinės paskirties kilimas naudojamas visuomeninės paskirties patalpose ir pan.);

63.5. kai prekės yra sugadinamos tyčia ir (arba) dėl neatsargumo (pvz. kava apipiltas kilimas ir pan.);

63.6. jei prekės (pvz. kilimas, kiliminė danga, PVC danga, audiniai, tapetai ir kt.) buvo netinkamai valomos ir (arba) prižiūrimos netinkamomis priemonėmis ir būdais, pvz. naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadintos;

63.7. prekių defektams, atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo ar kitų force majore aplinkybių sukeltiems defektas, taip pat defektams, atsiradusiems dėl nerūpestingumo, vandalizmo ir pan.; defektams, atsiradusiems prekių transportavimo metu, kai jie transportuojami Pirkėjo pastangomis ir priemonėmis, Pirkėjui jas sandėliuojant, prekes tvarkant prieš įrengimą ar įrengiant;

63.8. prekėms (kiliminėms dangoms, PVC dangai, tapetams ir kt. matuojamoms ir pjaustomoms prekėms), kurios yra pjaustomos, karpomos ir klijuojamos, yra supjaustytos ir (arba) suklijuotos ir (arba) panaudotos pagal tikslinę paskirtį (suklijuotos, supjaustytos ir pan.) su akivaizdžiais defektais;

63.9. prekėms ir gaminiams (pvz., kiliminė grindų danga ir (arba) PVC grindų danga), kurie sudėti, suklijuoti ant netinkamai paruošto pagrindo (pav. nelygus pagrindas, pagrindo drėgmė didesnė nei 2 proc. ir t.t.);

63.10. prekėms ir gaminiams dėl atspalvio, reljefinės struktūros skirtumų tarp jų atvaizdų el. parduotuvėje ir realios prekės;

63.11. prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų, spalvos netekimui dėl kilimų apačios, dažytų paviršių, pageltimo dėl išorinių produktų (bitumo, deguto ir kt.);

63.12. prekių pažeidimams dėl smailių aukštakulnių ir neapsaugotų stalų, kėdžių ar kitų baldų kojelių įspaudams;

63.13. prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo; taip pat prekėms dėl spalvos išblukimo, kai jos valomos nerekomenduojamomis priemonėmis (pvz., tapyto porceliano gaminiai plaunami indaplovėje);

63.14. esant dėmėms, išblukimui ir bet kokiems pažeidimams dėl klijų prasisunkimo;

63.15. garantija netaikoma prekėms, kurios buvo sugadintos jų montavimo metu;

63.16. garantija netaikoma prekėms, kurios buvo sumontuotos, instaliuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo, instaliavimo metu;

63.17. garantijos neteikiamos darbams, kuriuos atliko ne Pardavėjo darbuotojai;

63.18. prekėms, kurių montavimui ir (arba) instaliavimui panaudoti ne Pardavėjo (Gamintojo) rekomenduoti klijai ir (arba) kitos reikalingos montavimo medžiagos.

64. Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas nelaikomas kokybės trūkumu, todėl jam, taip pat bet kokiems atsitiktiniams nudaužymams, nubraižymams ir pan., garantija netaikoma. Kad galėtumėte pasinaudoti garantija, laikykitės kiekvieno gaminio priežiūros ir naudojimo instrukcijų.

VII. Asmens duomenų apsauga

65. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

65.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

65.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

66. Pirkėjas, užsakydamas prekes 65 taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

67. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

68. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

69. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

70. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

VIII. Rinkodara ir informacija

71. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

72. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

73. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

74. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

75. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

IX. Baigiamosios nuostatos

76. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

77. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

78. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.